දේශීය ඉරමුසු අමුවෙන් මිලදී ගනු ලැබේ. ඉරමුසු කොළ, දඩු හා අලය සමග සම්පූර්ණ පැලෑටියම සැපයිය හැකිය. වෙනත් දෑ වලින් තොරව පිරිසිදු විය යුතුය. තොග වශයෙන් මිලදී ගනු ලැබේ. අමු පිරිසිදු ඉරමුසු කිලෝවකට රුපියල් 350ක උපරිමයක් දක්වා ගෙවීම කරනු ලැබේ. 0713722818