උසස් තත්වයේ Jumbo කකුළුවන් (Jumbo Crabs) තොග වශයෙන් විකිණීම සඳහා ඇත.

මිලදී ගැනීම් සඳහා අමතන්න

H.A.D උපාලි සමන්ත 072-8493156