110/12 අන්නාසිහේන පාර, රාගම;                               රාගම දඹුව බස් පාරේ, දඹුව පන්සල අසල පිහිටි කාමරයක් තරුණියකට හෝ කාන්තාවක් සඳහා පමණක් කුලියට දීමට ඇත.

*නිවසේ සිට රාගම නගරයට විනාඩි පහෙන් ලගාවිය හැක.

*උදෑසන 5.25 සිට  රාත්‍රී 8.30 දක්වාබස්රථ සේවය.

*ආරක්ෂාකාරී වටපිටාව.

*අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක, ආරක්ෂාකාරී ත්‍රීරෝද රථ සේවය.

*ජලවිදුලි බිල්පත් වෙනම ගෙවිය යුතු නැත

*වාහනයක් වුවද ගාල්කර ගත හැකිය.

*(අවශ්‍යතාව මත රාත්‍රී ආහාර  වේලක් ද ලබාගත හැක)

*එක් මසක් සදහා නැවත ගෙවනු ලබන ක්‍රමයට අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍යය.

සැලකිය යුතුයි!

ඇතුලත පිහිටි;

වැසිකිලිය හා නාන කාමරය පමණක්, රාගම වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ තරුණ කථිකාචාර්යවරියක් (අවු:27ක) සමඟ හවුලේ පරිහරණය කිරීමට සිදුවේ.