කටුගස්තොට නගරයේ සිට එක බස් හෝල්ට් එකක දුරින්, ගොහාගොඩ පාරේ කාමර 5ක නිවස කුලියට දීමට ඇත. ප්‍රධාන පාරට ඉතාම ආසන්නයේ පිහිටා ඇත. රු. 48,000/= හෝ ආසන්න මුදලකට.