සියළුම වයස් ඛණ්ඩ වල පාසල් සිසුන්ට , රැකියා වල නියුතු අයට හා අවශ්‍ය සියලු දෙනාට වයස් බේදයකින් තොරව උගන්වනු ලැබේ

පළපුරුදු චීනයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ වෘතීමය ඉංජිනේරු වෙකු මෙහෙයවයි