ගම්පොල නගරයට හැතැක්ම 1ක් දුරින් දොලොස්බාගේ පාරේ නිවසක් සමඟ පර්චස් 10ක ඉඩම විකිනීමට.

කාම්ර 2යි බාත්රූම් 1යිටොයිලට් 1යි

ගම්පොල පාසල් වලට හා ඉස්පිරිතාලයට ඉතමත් ළඟනල ජලය හා තෙකලා විදුලිය සහිතයිපිරිසිදු ඔප්පු (බැන්ක් ලෝන් ගැනීමේ හැකියාව ඇත.)call this numbers 0776677396 / 0718102717 / 0777386427

 

ගම්පොල නගරයට හැතැක්ම 1ක් දුරින් දොලොස්බාගේ පාරේ නිවසක් සමඟ පර්චස් 10ක ඉඩම විකිනීමට.

කාම්ර 2යි බාත්රූම් 1යිටොයිලට් 1යි

ගම්පොල පාසල් වලට හා ඉස්පිරිතාලයට ඉතමත් ළඟනල ජලය හා තෙකලා විදුලිය සහිතයිපිරිසිදු ඔප්පු (බැන්ක් ලෝන් ගැනීමේ හැකියාව ඇත.)call this numbers 0776677396 / 0718102717 / 0777386427