🔶 පාරට මුහුනලා කඩ කාමර 03 සමග ඇනෙක්ස් එකක්

🔶 පර්චස් 60 ක ඉඩම.

🔶 අන්නාසි සහ පොල් වගා කර ඇත.

🔶 ගණේමුල්ල නගරයට 4Km.

🔶 ජා ඇල නගරයට 3Km.

🔶 ජලය සහ විදුලිය ඇත.

🔶 නිරවුල් ඔප්පු.

🔶 නිස්කලංක පරිසරය.

🔶 අන්නාසි සහ පොල් වලින් ආදයමක්.

🔶 ගැණුම්කරුවන් අමතන්න