පොල්පළා ශාඛය ඖෂධ සදහා තොග වශයෙන් මිලදී ගනු ලැබේ. අමු පොල්පළා ලබා දීම සිදු කළ හැකිය. වෙනත් දෑ වලින් තොරව පිරිසිදු විය යුතුය. වර්ෂය පුරා සැපයීම කළ හැකිය. අමු කිලෝග්රෑමයකට රුපියල් 50 ක උපරිමයක් ලබා දිය හැකිය.