වයස – 21- 40 අතර

පදිංචිය​- ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක තුල​

වැඩ කරන වේලාව​- උදෑසන 8 – සවස​ 8