බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක්  නුදුරින් 6 පර්චස්   අගනා බිම් කොටසක්   විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින්  යුත්   ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇතනිරවුල් ඔප්පු  පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේදු :ක  0779529666/0768629966