පිරිසිදු බෙලි මල් මිලදී ගනු ලැබේ. අමු බෙලිමල් හෝ ඉතා පිරිසිදුව වියලූ බෙලිමල් මිලදී ගනු ලැබේ. වෙනත් දෑ නොතිබිය යුතුය. වර්ෂය පුරා ලබා දිය හැකිය.