අමු නෙල්ලි තොග අවශ්‍යව ඇත. ගෙඩි තුවාල වී නැති විය යුතුය. පැසුණු ගෙඩි විය යුතුය. ගෙඩි වල විශාලත්වය හා ගුණාත්මක භාවය මත මිල තීරණය කරණු ලැබේ.