අමු රණවරා මල් තොග වශයෙන් මිලදී ගනු ලැබේ (ගෙවතු අලංකරණයට වගා කරන මල් වර්ගය නොව ඖෂධ සදහා යොදන වර්ගයයි). කොළ හා දඩු රහිත මල් හෝ  මල් ඉත්ත විය යුතුය. අමු මල් කිලෝවකට රුපියල් 200ක් දෙනු ලැබේ. වරකදී උපරිමය කිලෝ ග්රෑම් 300 දක්වා මිලදී ගනු ලැබේ. සතිපතා  රණවරා මල් සැපයිය හැකිය. රණවරා මල් ලබා දීමට කැමති අය අමතන්න. 0713722818