කොහේ කොතන හිටියත් ලංකාවේ අපි හැමදාමත් අපේ කමත් එක්කමයි.ඒ නිසයි WASANA NATURE RESORT අපි නිරතුරුව ඔබට අපේ කමත් එක්කම අලුත් දේ රැඟෙන එන්නේ.FOOD 1st.එකතුවෙලාම බලන්න අපිත් එක්ක.නිරතුරුව අප ඔබ වෙනුවෙන්ම.ලංකාවේ හොඳම සහ එකම DELIVERY සේවාව අපවෙතින් ඔබට අපේ කමත් එක්කම.අදම අමතන්න අපට – 077 4 777 444 / 071 610 7263