පොතුහැර වදාකඩ පාරේ සිට 3 Km දුරින් පිහිටි පර්චස් 83 ක පොල් සහ වෙනත් බෝග සහිත ඉඩම විකිණීමට ඇත.පොතුහැර දුම්රිය ස්ථානයට සහ කොළබ කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට 5 Kmයි. කොළබ මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයට5Km යි.

පර්චසය රැ 60000 යි

ඉදිවෙමින් පවතින කොළබ මහනුවර අධිවේගී පිවිසුමට පහසුවෙන් ලගා විය හැක