කටුගස්තොට සිට එක බස් හෝල්ට් එකක දුරින්, ගොහාගොඩ පාරේ පිහිටි (කාමර 5, කෑමකාමරය, සාලය, පැන්ට්‍රිය, නාන කාමර 2, වාහන නැවැත්වීම) සියලු පහසුකම්ව ලින් සමන්විත නිවස කුලියට දීමට ඇත. (වියාපාරයකට ද සුදුසුයි)