දේශීය විෂය නිර්දේශය 2021 O/L සිසුන් සඳහා කාල සටහන:

10 – 11 ශ්‍රේණි සඳහා, ඉරිදා (ප.ව 6.30 – ප.ව 8.30) (2021 O/L පුනරීක්ෂණ පන්තිය)

ගාස්තු ගෙවීම:ඉරිදා පන්තිය:

කණ්ඩායම් පන්තිය (පැය 2): රු .100/- (මාසිකව : රු .100/- * 4 = රු .400/-) (2021 O/L  පුනරීක්ෂණ පන්තිය)

ආර්ථික අපහසුතා ඇති සිසුන්ට සහන ගාස්තුවක් මත පන්තියට සහභාගී විය හැකිය.වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා කරුණාකර අමතන්න: 0767757765