විගණන හා ගිණුම් පොත් තැබීම

වසර 10 ක පළපුරුද්දක් ඇති කාරයමණ්ඩලයක සේවය ඔබත් ලබාගන්න.

අපගේ සේවාවන්..

  1. ගිණුම් පොත් තැබීම – මාසික/වාර්ෂික
  2. වැටුප් වාර්තා පිළියෙළ කිරීම.
  3. ආදයම් වාර්තා පිළියෙළ කිරීම
  4. අනෙකුත් බදු වාර්තා සකස් කිරීම
  5. විගණනය කිරීම.
  6. මුල්‍ය වාර්තා පිළියෙළ කිරීම. මාසික/වාර්ෂික.

 

ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම ගිණුම් කටයුතු ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදු කරගැනීමට අමතන්න.

Telephone – 0705216890 /0716213922

Email – craftacc2021@gmail.com