සියලුම ශාක්‍ය ප්‍රකාශන වට්ටම් සහිතව මිලදී ගත හකිය. විමසීම් – 0773558189

  • Title – Restarting the Sri Lankan Economy – In the Face of ‘Covid 19’
  • Title – Covid 19 හමුවේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය පණ ගැන්වීම 
  • Author – ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත (දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන ආර්ථික විශේෂාංග ලේඛක) 
  • Publisher – Shaakkya Publication
  • Publisher Contact – Shaakkya@gmail.com
  • Author Contact – ganewattasn@gmail.com