අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය සහ අ.පො.ස. උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය

නිවසට පැමිණ හෝ Online පන්ති මෙහෙයවීම