ගාල්ල නගරයෙන් අගනා ව්‍යාපාරයකට සුදුසු නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

ගාල්ල – බද්දේගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි මෙම නිවස ( වර්ග අඩි 2800 ) පර්චස් 16ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර ඇත. කාමර 6කින්, නාන කාමරයකින්, විශාල විසිත්ත කාමර 2කින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් සමන්විත පැරණි අලුත්වැඩියා කරන ලද නිවසකි. ගාල්ල නගරයට මීටර 300ක දුරින් ඉහල වාණිජමය පරිසරයක පිහිටා ඇත. අවන්හලකට, සාප්පුවකට හෝ කාර්යාලයකට සුදුසුය.ජල විදුලිය සහ ටෙලිකොම් දුරකථන පහසුකම් වලින් සමන්විතයි. පිවිසුම් මාර්ග අඩි 40කි ( අඩි 20 සිට 40 දක්වා වැඩි දියුණු කරමින් පවතී). පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කරගත හැක.

37500000

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න – 0773862680

Commercial Property for sale in Galle

This house (2800 sq. Ft.) Facing the Galle – Baddegama main road is built on an area of 16 perches. An old renovated house with 6 bedrooms, 1 bathroom, 2 large living rooms and a kitchen. Located in a high commercial area. 300 meters away from the city of Galle. Ideal for a restaurant, shop or office. Electricity, Water and telecom line facilities are available. Access roads are 40 feet (upgrading from 20 to 40 feet). Prices are negotiable after inspection.

37500000

For more information call – 0773862680