මහනුවර ගම්පොළ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වැලිගල්ල නගරයේ පිහිටි පර්චර්ස් 7.5 තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල හාඩ්වෙයාර් ව්‍යාපාරයද සමග විකිණීමට තිබේ. පහල මහල හාඩ්වෙයාර් ව්‍යාපාරය පිහිටා ඇති අතර ඉහල මහල් දෙක තුල කාමර 3ක් සහ බාත්රූම් 1 ක් සහිත නිවාස 2ක් පිහිටා ඇත.

විකුණුම් මිල රු. මිලියන 45 ( ලක්ෂ 450 )