ආකර්ෂණීය, විශ්වාසනීය ඉදිකර ගැනීමක් සදහා මහරජා හෝම්ස් ඇන්ඩ් ‍රියල් ස්ටේට් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වන්න

 

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ මනා පළපුරුද්දක් සහිත මහරජා හෝම්ස් ඇන්ඩ් ‍රියල් ස්ටේට් ආයතනය සමග එකතු වීමෙන් ඔබගේ සිහින නිවස ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයටම අලංකාරව, වාස්තු විද්‍යානුකූලව ඉහළ ප්‍රමිතියකින් ඉදිකරවා ගත් හැක. අපගේ සේවාවන්,

 

🏠 වාස්තුවිද්‍යානුකූලව, ප්‍රාදේශීය සභා සහ නගර සභා රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සකසන නවීන හා අද්විතීය නිවාස සැලසුම්

 

🏠 ඇස්තමේන්තුකරණය ( BOQ )

🏠 අඩක් ඉදිකළ නිවාස සම්පූර්ණ කිරීම

🏠 පවතින නිවසට අලුතින් කොටසක් එකතු කිරීම

🏠 නිවසේ වැඩ අවසන් වන තුරු දක්ෂ පළපුරුදු ඉංජිනේරු අධීක්ෂණය

🏠 නිවසේ වැඩ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට ද හැක

🏠 මැයි 31ට පෙර අප හා එක් වන සේවාදායකයන්ට 50%ක් අපෙන් ( රක්ෂණාවරණයක් ද සමගින් )

🏠 අප්‍රේල් 31 සිට සම්බන්ධ වන්නන්ට 50%ක වට්ටමක්

🏠 ලක්ෂ 100‍ට වැඩි නිවසක් සදහා 5%ක වට්ටමක් ද සමගින් Roller Gate සහ CCTV කැමරා පහසුකම් නොමිලේ 

🏠 ක්‍රිබ් වාර්තා අනවශ්‍යයි

🏠 අවශ්‍ය ඇප කරුවන් දෙදෙනෙකු පමණයි

🏠 ලක්ෂ 50‍ට වැඩි නිවසක් සදහා CCTV කැමරා පහසුකම්

 

( මන්කඩ පාර, කඩවත )

 

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0713505555, 0706780905, 0706780903

 

Contact Maharaja Homes & Real Estate for reliable construction

 

A company with extensive experience in the field of construction, you can build your dream home just as you want, architecturally and to a high standard. Our Services,

🏠 Modern and unique housing designs that are architecturally designed in accordance with the regulations of the Pradeshiya Sabha and the Municipal Council.

🏠 Estimation (BOQ)

🏠 Completion of half built houses

🏠 Adding a new part to an existing house

🏠 Supervised experienced engineer supervision until homework is completed

🏠 50% off clients joining us before May 31 (with insurance cover)

🏠 50% off for subscribers from 31st April

🏠 Roller Gate and CCTV camera facilities free of charge with a 5% discount for homes over 100 lakhs

🏠 Crib reports are not required

🏠 Only two guarantors required

🏠 CCTV camera facilities for a house of over 50 lakhs

 

(Mankada Road, Kadawatha)

 

For more information call – 0713505555, 0706780905, 0706780903