දෙල්කද මන්සන්දියට (Highlevel Road) ආසන්නව සම්පුර්ණ ටයිල් කරන ලද දෙමහල් නිවසක පහත මහලය කුලියට. පැන්ට්‍රි කබඩ් සහිත කුස්සිය. නිදන කාමර 3 ක් සහා නාන කාමර 2 ක් සහිතයි. (එක් නාන කාමරක් සදහා උණු වතුර පහසුකම ඇත.) එක් වහනයක් නැවතිමේ හැකියාව ඇත. දුරස්ථ පාලක සහිත ගෙට්ටුව. වෙන් වෙන්ම වතුර/විදුලි බිල්පත් ඈත. ඉතාම අසන්නව Keells / Cargills / Glowmark / Laughfs සුපිරි වෙළදසැල් පහසුකම.මාසික කුලිය Rs56,000මාස 6ක් සදහා අත්තිකාරම් මුදල්
*බ්‍රොකර්වරු අනවශ්‍යයයි

House for Rent Near the Delkanda Junction (Highlevel Road) Fully Tiled Ground Floor of the Two Ply House Kitchen with Pantry Cupboards. 3 Bedrooms and 2 Bathrooms (One Bathroom has a Hot Water Feature.) Can Park One Vehicle with a Remote Control Gate. Spare Water/Electricity Bills. Very Close to Keells / Cargills / Glowmark / Laugfs Supermarkets. Per Month – Rs 56,0006 Months Key Money
* No Need House Brokers