දෙහිවල නගරයෙන් අගනා සුඛෝපභෝගී නිවසක් ඉක්මණින් විකිණේ

මෙම නිවස කොළඹ දෙහිවල, ගල්විහාර පාරේ පිහිටා ඇත. එක් එක් මහල සඳහා වෙනම වෙනම පිවිසුම් සහිත වන අතර තනි නිවසක් ලෙසද භාවිත කළ හැක. හිල් වීදියේ සිට මීටර 100 ක්, දෙහිවල ගේට්වේ විද්යාලයේ සිට මීටර 80 ක්, සුපිරි වෙළඳසැල් වලට සහ වාසනා පෞද්ගලික රෝහලට මීටර 200/300ක් දුරින් පිහිටා ඇත. නිදන කාමර 14 කින්, නාන කාමර 14 කින්, කෑම කාමර 4 කින්, මුළුතැන්ගෙවල් 4 කින්, රෙදි සෝදන යන්ත්ර ප්රදේශ4 කින්, උඩුමහල් උයනකින් සහ වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානයක් ද ( වාහන 3 ) සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවසකි

* බිම් මහල – වර්ග අඩි 2450 කි. කාමර 3 කින්, නාන කාමර 2 කින් ( attached ), පොදු නානකාමරයකින්, සේවක නාන කාමරයකින් සහ ගෙවතු ප්රදේශයකින් සමන්විතයි. * පළමු මහල – වර්ග අඩි 1800 කි. නිදන කාමර 4 කින්, නාන කාමර 3 කින් ( attached ), පොදු නාන කාමරයකින්, මුළුතැන්ගෙයකින්, රෙදි සෝදන යන්ත්ර ප්රදේශයකින් සහ බැල්කනි සහිත ප්රදේශයකින් සමන්විතයි. ( වායුසමනය කළ කාමර 2කි )* දෙවන මහල – වර්ග අඩි 1800 කි. නිදන කාමර 4 කින්, නාන කාමර 3 කින් ( attached ), පොදු නාන කාමරයකින්, මුළුතැන්ගෙයකින්, රෙදි සෝදන යන්ත්ර ප්රදේශයකින් සහ බැල්කනි සහිත ප්රදේශයකින් සමන්විතයි. ( වායුසමනය කළ කාමර 2කි )* තුන්වන මහල – වර්ග අඩි 1800 කි. උද්යානයකින්, සුඛෝපභෝගී කාමර 2 කින් ( වායුසමනය කළ ), නාන කාමර 2 කින් ( attached ) , මුළුතැන්ගෙයකින්, බැල්කනිය සහිත රෙදි සෝදන ප්රදේශයකින් සහ උණුසුම් හා සිසිල් ජලය ජැකුසි ශරීර සම්බාහන ස්ථානයකින් සමන්විතයි. * හතරවන මහල – උඩුමහල් උද්යානයකින් සමන්විතයි.

අමතන්න – 0750119199

Four Story Luxury House for sale in dehiwala

This house situated on Quarry road, Dehiwala, Colombo. Separate entrance for each floor and Can also be used as a single home. Just 100m from hill street, 80m from Gateway college Dehiwala, 200m/ 300m from supermarkets and Vasana private hospital. Fully tiled house with 14 bedrooms, 14 bathrooms, 4 dining areas, 4 kitchens, 4 washing machine areas with a rooftop garden and 03 vehicle parking area.

* Ground floor – 2450 sq.ft with 3 rooms, 2 attached bathrooms, 1 common visitor bathroom, 1 servant bathroom and garden area.* 1st floor – 1800 sq.ft with 4 bedrooms, 3 attached bathrooms, 1 common visitor bathroom, pantry, washing machine area, balcony area ( 2 A/C rooms )* 2nd floor – 1800 sq.ft with 4 bedrooms, 3 attached bathrooms, 1 common bathroom, pantry, washing machine area and balcony area ( 2 A/C rooms )* 3rd floor – 1800 sq.ft with garden, 2 luxury rooms ( with A/C ) with attached bathrooms, pantry, balcony with washing area and hot and cool water jacuzzi body massage* 4th floor – rooftop garden

Please call – 0750119199