පල්ලේවෙල අඩක් නිමකල නිවස සමඟ, පර්චස් 20 ක් විකිණීමට ඇත. රු. ලක්ෂ 65 යි. අමතන්න 0777845844