නාවල කොස්වත්ත හන්දියට නුදුරින් පිහිටා ඇති, පලමු මහල් නිවස කුලියට.. සාලය, කාමර 2ක්, ප්‍රැන්ට්, බාත් රුම් 1ක්, පාකින්, වෙනම ජල විදුලිය..