නාවල කොස්වත්ත හන්දියට නුදුරින් පිහිටා ඇති, පලමු මහල් නිවස කුලියට.. සාලය, කාමර 2ක්, ප්‍රැන්ට්, බාත් රුම් 1ක්, පාකින්, වෙනම ජල විදුලිය..මාසික කුලිය 40000/-

1st floor house located close to Nawala Koswatta Junction, Living, 2 B/R, one Bath, pantry, parking.. fully tiled house with seperate Electricity and water.. Monthly Rental 40000/- , 3 months Advance..