දඹුල්ල සංචාරක කලාපය තුල පිහිටි සංචාරක ව්‍යාපෘතියකට ව්‍යාපෘතියකට ඉතා සුදුසු සියළු පහසුකම් සහිත අක්කර 8 ක ඉඩම විකිණීමට තිබේ .

* දඹුල්ල නගරයට කි.මී. 4 යි

* Jetwing Lake Hotel කි.මී. 3 යි

* Thilanka Hotel කි.මී. 2 යි

* Arika snd Liya Hotels කි.මී. 3 යි

* Boulder Range Hotel කි.මී. 1 යි

* දඹුල්ල මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට

මී. 800 යි

* විශාල ප්‍රමාණයේ ලිඳක් සහ කුඩා

ගොඩනැගිල්ලක් පිහිටා ඇත.

* අඹ,තේක්ක ඇතුළු ශාක වර්ග ඇත.

* රු.ලක්ෂ 24 ක් ආයෝජනය කර

සංචාරක නිකේතනයක් සැලසුම් කර

අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.

* විකුණුම් මිල රු. මිලියන 150 යි.

( කෝටි 15 )