අක්කර 3.5ක් පමණ නිරවුල් ඉඩම විකිණීමට ඇත.

නළ ජලය සහ විදුලිය සහිතයි.

කර්මාන්ත ශාලාවකට වඩාත් සුදුසුය.

විමසීම්: රණතුංග (0779887080 / 0716431032)