ගම්පොල නගරයට ඉතා ආසන්නයේ පර්චස් 20 ක බිම්කොටසක් විකිණීමට…

 

🚶බස්පාරට 100m

🏠️ නේවාසික පදිංචියට  ඉතාසුදුසුය.

🏠️සාමකාමීවටාපිටාවක්

💥සියළුපහසුකම්ඉතාආසන්නයේමාර්ගය

📕අනුමතලියකියවිලි

👌 පර්චස් එකක් 175,000/=යි.(මිල ගනන් සාකච්චා කරගත හැක)

👍 No Brokers Pls

☎️ අමතන්න 0760663331

 

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

 

Land for Sale in Gampola Town

💥 20 Perches

💥 Bus Route 100m

💥 Good residencies area

💥 Price Rs.175,000/= (Negotiable)

💥 Call 0760663331