රන්න නගර සීමාව තුල, රන්න නගරයට මීටර් 450 ක දුර සහිත රන්න නෙටොල්පිටිය මාර්ගයට මුහුණලා ඇති ඉඩමෙන් බිම් කොටස් 2 ක් විකිණීමට ඇත.

* පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු.

* ප්‍රාදේශීය සභා අනුමත පිඹුර.

* ජලය, විදුලිය සහ දුරකතන පහසුකම්.

* රන්න නගරයට මීටර් 450.

* තංගල්ල හම්බන්තොට ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 150.

* පර්. 1 මිල රු. 100000/=