දිවුලපිටිය, පර්චස් 15 ක ඉඩමක් රු. ලක්ෂ 25 ට විකිණීමට ඇත.