නාරාහේන්පිට, විජය කුමාරතුංග මාවතේ පර්චස් 57ක් පර්චසය රු. ලක්ෂ 40 බැගින් විකිනීමට.