පර්චස් 60 ක ඉඩමක්, පර්චසය රු. 475,000.00 බැගින් විකිණීමට ඇත. ඒකල පන්සල් පාර.