ගම්පහා දිස්ත්‍රික්කයේකොළඹ කුරුනැගල ප‍්‍රධාන පාරට 200mමිනුවන්ගොඩ නගරයට 4kmදිවුලපිටිය නගරයට 5kmපාසලට 400mපර්චස් 40 පැරනි නිවසවිදුලිය ළිං ජලය

වැඩිම වේගයෙන්මිල ඉහළ යන ප්‍රදේශයක් බැවින්

 ආයෝජනයක් ලෙසද කදිමයි…

ඉඩම සහ නිවස පරික්‍ෂා කිරිම සදහා පැමීනෙන විට දිනයක් වේලාවක් වෙන්කර පැමීනිමට කාරුණික වන්න

බ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යයි.

ගැණුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න 077-9652024