අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාවතනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති.පළපුරුදු විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකු මෙහයවයි.

මගහැරුණු විෂයට නැවත අවතීර්ණ වීමට ගැලපෙනම පන්තිය මෙය බව සහභාගී වී වටහා ගන්න