ඔබගේ ඕනෑම Party එකක් ගන්න සුන්දර, නිදහස් වටපිටාවකින් යුත් ආරක්‍ෂිත ස්ථානයක් නම් එකම තැන Wasana Nature Resort – Kadana.

අමතන්න: 077 385 6933 / 077 3 901 901