ඔයාගේ business එකට ගැලපෙන point of sale software එකක් අපෙන් .වාසි ගොඩක් තියෙන software එකක් .total investment බලාගන්න පුළුවන් .Profit එක බලාගන්න පුළුවන් .ලොකු data base එකක් තියා ගන්න පුළුවන් .online ,offline දෙකම පුළුවන්.Stock Management (Items and Kits)Sale Register & Transactions LoggingQuotation and InvoicingExpenses LoggingReceipt and Invoice Printing/EmailingBarcode Generation and PrintingSuppliers and Customers DatabaseMultiuser with Permission ControlReporting on Sales, Expenses, and InventoryReceiving of Products12500/=Any inquires 0777940449 #pointofsalesoftware #SriLanka #BusinessIT #business #management #Bills #invoice #shopsmallbusiness #FREE #app