ඇඩ් එක Google ඈත පිටුවක තියනවාද?. ඇඩ් එක පලවෙනි පිටුවේ තියනකොට තමයි ඉක්මනට විකිනෙන්නේ.. අපෙ ටීම් එක ඇඩ්ස් google පලවෙනි පිටුවට ගන්නවා. එකේ වාසිය ඔයාට අපිත් එක්ක නොමිලේම ලබාගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට විකුණ ගන්ඩ හරිමිලට එකතුවෙන්න..

දැන්ම https://www.harimila.lk/ වෙත යන්න..