අප ලියාපදංචි දේපල වෙළඳාම් ආයතනයකි. .වැඩිවිස්තර සඳහා අප කාර්්‍යාලයට

පැමනෙන්න.

හිතවත් පාරිභෝගික ඔබ සැම සම්පූර්ණ දැන්වීම කියවීමෙන් පසු ඔබට සුදුසු දේපලක් පමනක් නම් අප අමතන්නපහත සඳහන් අංක වලින් අපව සම්බන්ධ කරගැනීමට නොහැකි වුවහොත්, දේපල සහ පිහිට් ස්ථානය, මිළ  සඳහන්කර Viber  Whats App  හෝ SMS භාවිතයෙන් පහත සඳහන් අංකවෙත කෙටි පණිවිඩයක් තබන්න. එය අපට ඔබ වෙත දේපළ පිහිටි ස්ථානය හා වැඩිමනක් තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ලබාදීමට උපකාරී වනු ඇත.

ඔබ සැබැ නිර්ව්යා්ජ ගැණුම්කරැවෙක් නම්…….

මෙම දේපළට පැමිනිමට පළමුව කරුණාකර පැහැදිලිවම කලින් දින වේලාවක් වේන්කර ගෙන පැමිනෙන්න එසේ නොමැතිව අපහසු තාවයට පත් නොවන්න

මනරම් වෙල්යායකට මුහුණලා පර්චස් 40 ඉඩම සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් විශාල නිවස සමඟ

පිරිසිඳු ඔප්පු

බැංකු ණය ලබාගෙන ඇත.

 

ඉඩම ඉතා හොඳ පිහිටි පොලව යාබද ඉඩම් 3 පැතතෙන්ම විශාල ප්‍රමානයේ අලුත් නිවාස

ප්‍රදේශයේ ඉඩම් මිල ලකෂ 7.50 / 8කි ඉක්මනින් අත්පිට මුදලට නම් ලකෂ 6.40/=කට

බ්‍රෝකර් මහත්වරුන් අනවශ්‍යයි 

අනවශ්‍ය අඩුකිරීම් නොමැත. සඳහන් මිලට ගත නොහැකි අයවලුන් ඉදිරිපත් නොවීමට

කාරැනිකවන්න.

 

CONTACT:ROHITHA PERERE REAL ESTATE Reg No; W.J 16094 Est:1996 NO 2/D High Level Road Mahamegarama

Road Mahragama Srilanka e-mail orpsrilanka@yahoo.com Skype rohitha350

 HOT LINE 0711082827ඉඩකඩම් / ව්යාපාරික දේපළ, / නිවාස -විකිණීමට / මිලදි ගැනීමට /කුලියට ගැනීමට හෝ නවිනපන්නයට නිවාස සැදීම සඳහා Professional in housing &Land Sales .The Easiest way to Buy/Sell/Rent/lease House & properties. Available Hotel & Housing Projects (Investment) in Sri Lanka & United State Of America