වයර් නැහැ .. කරන්ට් වයර් එක විතරයි. හයි කරලා power දෙන්න. සිම් කාර්ඩ් එක තියන හින්ද කෙලින්ම phone එකට සම්බන්ද කරන්න පුළුවන් .. DVR, NVR නැහැ තනි කැමරාව විතරයි ඕනේ.. ලේසියි පහසුයි.. අපි නොමිලේ ගදරට ගෙනත් දෙනවා .. එතකොට සල්ලි දෙන්න

 • Human Detection –

  Powerful image processing technology quickly finds human targets in images and immediately sends a notification to your smartphone, allowing you to monitor what matters without receiving annoying false alerts

 • 1080P Full HD Video & H.265 Compression

  The 1080P sensor and advanced IR algorithms provide crystal clear video both day and night.The cutting-edge H.265 compression reduces network bandwidth and storage usage by 50% at the same video quality.

 • 360° Coverage – 0 to 355° Pan & -5° to 80° Tilt

  Rotate the camera to view every corner of your home. Full range ensures no blind spots.

 • Built-in Siren
 • Smart Tracking  – The camera automatically tracks and records activity when triggered by motion
 • Privacy Mode – Only one click on the mobile app to cover the camera lens, protecting your personal privacy when you are home.
 • Abnormal Sound Alarm – Sends instant alerts to your smartphone whenever it detects a baby crying or other abnormal sounds, keeping you aware of what’s going on at home from anywhere.
 • Night Vision
 • Two-way Talk – The built-in speaker and microphone with echo cancellation allows you to interact with pets and family, or dissuade unwelcome guests.
 • Diversified Storage – Video is securely stored and accessed through a Micro SD card, NVR or Imou Cloud storage. Ranger 2 supports 24/7 continuous recording.
 • Optional silicon covers are available in gray and orange for aesthetic design.

Note: Singer sell the same device for 10,000 rupees