කුරුණෑගල නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

කුරුණෑගල නගරයට කිලෝමීටර 4ක් දුරින් ( වදුරාගල ප්රදේශයේ ), ප්රධාන පාරට ( කොළඹ – කුරුණෑගල ) මීටර් 50ක් දුරින් සහ අධිවේගී මාර්ගයට මීටර් 100ක් දුරින් පිහිටි මෙම ඉඩම පර්චස් 30ක භූමි ප්රමාණයකින් සමන්විතයි.ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත.පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 20කි.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0773408681

Valuable Land for sale in Kurunegala.

This land is 4 km away from Kurunegala town (in Waduragala area), 50 meters away from main road (Colombo – Kurunegala) and 100 meters away from expressway. It has an area of 30 perches. The access road is 20 feet. Water, Electricity facilities are available.

Call for more information – 0773408681