හලාවත නගරයෙන් අගනා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

හලාවත නගරයට කිලෝමීටර 1ක් පමණ දුරින් පිහිටි, පර්චස් 17 ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදි කර ඇති මෙමඅංගසම්පූර්ණනිවස කාමර 3කින්, නාන කාමරය, කෑම කාමරය,සාලය සහ මුලුතැන්ගෙය යන අංගයන්ගෙන්සමන්විත වන අතර ජල විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි.පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 10කි.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0763679662

House for Sale in Halawatha

The Valuable House Built on a 17 Perch land, about 1km from Chilaw town, this House consists of 3bedrooms, bathroom, living room, kitchen. Theaccess road is 10 feet. Electricity and Water facilities are Available.

Call for more Details – 0763679662