ගම්පහ නගරයෙන් අගනා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

ගම්පහ – යක්කල ප්‍රධාන පාරට මීටර් 100ක දුරින් ද, ගම්පහ නගරයට මීටර 300ක දුරින් ද පිහිටි මෙම නිවස පර්චස් 8ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර ඇත.නිදන කාමර 2කින්, නාන කාමරයකින්, පිටත වැසිකිළියකින්, විසිත්ත කාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් සමන්විත වේ. ජල විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි. පිවිසුම් මාර්ග අඩි 12කි.

Price – 9500000

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න – 0782026067

Valuable house for sale in Gampaha.

100 meters away from the Gampaha – Yakkala main road and 300 meters away from Gampaha town. This house is built on an area of 8 perches. Electricity and water facilities are available. The access road is 12 feet.

Price – 9500000

For more information call – 0782026067

ගම්පහ නගරයෙන් අගනා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

ගම්පහ – යක්කල ප්‍රධාන පාරට මීටර් 100ක දුරින් ද, ගම්පහ නගරයට මීටර 300ක දුරින් ද පිහිටි මෙම නිවස පර්චස් 8ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර ඇත.නිදන කාමර 2කින්, නාන කාමරයකින්, පිටත වැසිකිළියකින්, විසිත්ත කාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් සමන්විත වේ. ජල විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි. පිවිසුම් මාර්ග අඩි 12කි.

Price – 11000000

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න – 0782026067

Valuable house for sale in Gampaha.

100 meters away from the Gampaha – Yakkala main road and 300 meters away from Gampaha town. This house is built on an area of 8 perches. Electricity and water facilities are available. The access road is 12 feet.

Price – 11000000

For more information call – 0782026067