හැටන් නගරයෙන් අගනා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත. කලාප අධ්යාපන මධ්යස්ථානයට, ශ්රී පාද විද්යාලයට සහ හැටන් මහේස්ත්රාත් උසාවියට මීටර 100ක් දුරින් පිහිටිපර්චස් 10ක භූමි ප්රමාණයක ඉදි කර ඇති මෙම නිවස කාමර 3කින්, නාන කාමර 2කින්, සේවක නානකාමරයකින්,සාලයකින්,විශාල මුලුතැන්ගෙයකින්, ආගමික කුටියකින් ,විශාල ශාලාවකින් සහ ගරාජයකින් සමන්විතවන අතර ජල විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි.පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 12කි.

( නිවස පසෙකින් ඇති පර්චස් 10ක අගනා ඉඩම් කැබැල්ලද විකිණීමට ඇත ) වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0771365580, 0777116661

Valuable Two storied house for sale in Hatton.

The House built on 10 perch land.100 meters away from the Zonal Education Center, Sri Pada College and Hatton Magistrate’s Court, this House consists by 3 rooms, 2 bathrooms, Servant washroom,living room,large kitchen,living room, shrine room, big hall and It has a garage.One story house can build 4 stairs.water and electricity facilities are available.

( A 10 perch plot of land next to the house is also for sale)

For more information call – 0771365580, 0777116661