උඩුදුම්බර නගරයෙන් අගනා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

මහනුවර – මහියංගනය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි මෙම නිවස ( වර්ග අඩි 2500 ) පර්චස් 440ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර ඇත.නිදන කාමර 4කින්, නාන කාමරයකින්, විසිත්ත කාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් සමන්විත වේ. උඩුදුම්බර නගරයට මීටර 500ක දුරින් ද, මහනුවර නගරයට කිලෝමීටර 40ක දුරින් ද පිහිටා ඇත. ජල විදුලි පහසුකම් වලින් සමන්විතයි. පිවිසුම් මාර්ග අඩි 40කි.

Price – 40000000

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න – 0701200760, 0715204172

Valuable house for sale in Ududumbara

Facing the Kandy – Mahiyanganaya main road, this house (2500 sq. Ft.) Is built on an area of 440 perches. It consists of 4 bedrooms, a bathroom, a living room and a kitchen. Located 500 meters from Ududumbara town and 40 km from Kandy city. Water electricity facilities are available. The access road is 40 feet.

Price – 40000000

For more information call – 0701200760, 0715204172