ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් අගනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

අකුරැස්ස නගරයට කිලෝමීටර 14ක දුරින්, ප්‍රධාන පාරට (අකුරැස්ස සිට තවලම – උඩුගම පාරට ) මීටර 100ක දුරින්, පිහිටි මෙම අක්කර 2ක( පර්චස් 320ක ) ඉඩම පදිංචි විය හැකි නිවසකින් ද සමන්විතයි. ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත. පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 8කි.

වැඩි විස්තර සදහා  විමසන්න – 0714894993

Valuable land for immediate sale in Galle

Located 14 km from Akuressa town, 100 m from the main road (from Akuressa to Thawalama – Udugama road), this 2 acre (320 perches) land with a residential house. Water, electricity facilities are available. Access road is 8 feet.

For more information contact – 0714894993