කඩවත ස්මැක් හන්දියෙන් අගනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

කඩවත නගරයට කිලෝමීටර 2ක දුරින්, මහර නගරයට කිලෝමීටර 1ක දුරින්, රාගම නගරයට කිලෝමීටර 3ක දුරින්, ප්‍රධාන මාර්ග වලට ( 261 දළුපිටිය පාරට සහ රාගම පාරට ) මීටර 300ක දුරින් කෝපියාවත්ත දුටු ගැමුණු මාවතේ පිහිටි මෙම ඉඩම පර්චස් 22කින් සමන්විතයි. නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි. ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත. පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 15කි.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න – 0777879874

Price – 550000 per perch

Valuable land for immediate sale in Kadawatha, Smack junction

This 22 perch land is located on Dutu Gemunu Mawatha, Kopiyawatta, 2 km from Kadawatha town, 1 km from Mahara town, 3 km from Ragama town and 300 m from the main roads (261 Dalupitiya road and Ragama road). With clear deeds. Water electricity facilities are available. The access road is 15 feet.

For more Informations – 0777879874

Price – 550000 per perch