අලව්ව නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණේ.

අලව්ව නගරයට කිලෝමීටර 4ක දුරින්, ප්රධාන පාරට( අලව්ව – නාරම්මල ) මීටර් 600ක දුරින් මෙම ඉඩම පිහිටා ඇති අතර මුළු භූමි ප්රමාණය පර්චස් 30කි. ළිං ජල පහසුකම් ඇත.* මැටියගනේ පාරට මීටර් 25* නිරවුල් ඔප්පු* පොල් ගස් 3, කොස් ගස් 2, තේක්ක ගස් 2* අඩි 35 ක් ගැඹුරු ළිද යට සිට කළු ගලින් බැද නිමකර ඇත ( භූගත ජලය )* අඩි 15 ක් ගැඹුරු වැසිකිළි වල කොන්ක්රීට් දමා ඇත* වහලය ගසා ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ලක් ඇතවැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0719206810

Valuable Land for sale in Alawwa

This land is located 4 km away from Alawwa town, 600 m away from the main road (Alawwa – Narammala) and the total land area is 30 perches. Well water facilitie are available.Call for more details – 0719206810